Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Mẫu giáo ghép

HỘI THI "GIÁO VIÊN DẠY GIỎI" CẤP TRƯỜNG

12/16/2020 3:08:14 PM

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 438/PGD&ĐT ngày 08/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021.

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-MN ngày 08/10/2020 của Trường Mầm non Ngư Hóa về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Trường Mầm non Ngư Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2020 - 2021 nh­ư sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Mục đích

Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức môi trường học tập cho trẻ, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng đồ chơi. Phát huy vai trò của giáo viên trong chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua đua trong giảng dạy ở trường học.  Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

2. Yêu cầu

Hội thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và các văn bản chỉ đạo của ngành.

Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi;

Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ.

II. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ THAM GIA HỘI THI

  1. Nội dung:

- Giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại Trường Mầm non Ngư Hóa. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút (bao gồm cả thời gian Ban giám khảo trao đổi). Biện pháp được Hiệu trưởng xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

- Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 2 ngày trước thời điểm thi.

2. Tiêu chuẩn:

- Giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi (trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt mức tốt).

3. Hồ sơ:

- Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực);

- Xác nhận của nhà trường về việc giúp học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; trong công tác giảng dạy;

- Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại Trường Mầm non Ngư Hóa.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian:

Hội thi sẽ tiến hành từ 14/12 đến 21/12/2020

- Khai mạc Hội thi: 16 giờ 30 phút ngày 14/12/2020

- Tiến hành chấm biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ từ ngày 14/12 đến 15/12/2020

- Thi thực hành một hoạt động giáo dục từ ngày 17/12 đến 18/12/2020.

- Công bố kết quả hội thi: ngày 21/12/2020

2. Địa điểm

- Chấm thi biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ từ ngày 14/12 đến 15/12/2020 tại văn phòng nhà trường.

- Phần thực hành một hoạt động giáo dục từ ngày 17/12 đến 18/12/2020 sẽ thi tại lớp giáo viên dự thi.

IV. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Nội dung đánh giá:

- Bài thuyết trình biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại trường được ban giám khảo đánh giá khách quan, công bằng (có mẫu phiếu đánh giá kèm theo).

- Bài thi thực hành một hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá hoạt động (có mẫu phiếu kèm theo) các ban giám khảo chấm điểm độc lập, công bằng, khách quan.

- Nhà trường sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau quá trình tổ chức Hội thi.

2. Tiêu chuẩn đạt “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo quy định của Ban tổ chức Hội thi.

- Điểm bài thuyết trình biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại trường được đánh giá ở mức đạt (với mức điểm đạt từ 80 điểm trở lên).

- Điểm bài thi thực hành một hoạt động giáo dục sau khi tổng hợp và lấy điểm trung bình cộng phải đạt từ 80 điểm trở lên.

- Dựa vào điểm trung bình cộng chung của hai bài thi để đánh giá (phải đạt từ 80 điểm trở lên).

Cách tính trung bình cộng: Lấy điểm chấm bài thi thực hành từ các ban giám khảo cộng lại với nhau và chia cho số lượng ban giám khảo dự chấm hoạt động đó. Sau đó lấy điểm trung bình cộng của bài thi thực hành cộng với điểm của bài thuyết trình biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của cá nhân tại trường rồi chia hai. Điểm dự xét sẽ là điểm trung bình chung phải từ 80 điểm trở lên, xếp giải sẽ xét điểm từ trên xuống tương ứng với giải thưởng đã cơ cấu. Trường hợp giáo viên có số trung bình cộng bằng nhau thì sẽ ưu tiên giáo viên nào có điểm trung bình cộng phần thi thực hành cao hơn.

3. Cơ cấu giải thưởng

Xếp hạng cá nhân tham gia Hội thi, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 2 giải khuyến khích.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, năm học 2020- 2021. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để có hướng điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Giờ hoạt động tạo hình 11/6/2018 11:11:55 AM

ĐỊA CHỈ
Ngư Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: mn_nguhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Ngư Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình